Пътуване и туризъм в България

Биосферен резерват Бистришко бранище

Бистришко бранище

Резерват Бистришко бранище се намира на североизточния склон на Витоша (в пределите на Природен парк Витоша), под върховете Голям Резен (2277 м) и Скопарник (2226м). Резерватът е създаден с цел да се запазят смърчовите гори, както и храстовата и тревна растителност. Площта му е1061,6 хектара. Резерват Бистришко бранище е създаден на 27 октомври 1934 година, а през 1977 година резервата е обявен от ЮНЕСКО за биосферен.

Флора– Има голямо разнообразие на растителните видове. Установени са 453 вида висши растения (от които 34 са ендемити- 31 балкански и 3 български). Най-богата на видове е субалпийската зона, която е едно от последните местообитания на много застрашени видове не само у нас, но и в Европа. Защитени от закона видове са: златиста кандилка, планински божур (витошко лале), нарцисовидна съсънка, петниста и жълта тинтява, жълт планински крем (самодивско лале), червено омайниче, кръглолистна мурава (в България се среща само във Витоша), планински минзухар и около 20 вида от семейството на орхидеите.

Повечето от половината територия на резервата е с девствени гори, които са и най-голямото богатство. Най-разпространен е смърчът. В сравнение с белият бор, смърчът е с по-ограничено разпространение в България. Той лесно може да се разпознае по дебелите клони, от които като гирлянди висят надолу тънки клонки. Има най-ценна дървесина, която се използва за различни цели- производство на мебели, музикални инструменти и висококачествена хартия.

Средната възраст на горите е 100-120 години, а височината на дърветата достига над 25 м.

Фауна- В биосферен резерват Бистришко бранище се срещат две трети от животинските видове на природен парк Витоша. От бозайниците се срещат: дива котка, белка, сърна, благороден елен, елен лопатар, дива свиня, кафява мечка, дива коза. Птичият свят е представен от: сокерица, червенушка, кръсточовка, елхова скатия, кълвач, глухар и др. 80% от установените видове птици в резервата са защитени от закона.

Характерни за резервата са срещащите се в целия парк каменни реки.

През резервата минават три туристически маршрута. Отклоняването на туристите от пътеките е забранено, а и е невъзможно поради почти непроходимия терен. Забранена е човешката дейност, с изключение на обоснованите научни изследвания. Забранени са също добивът на дърва за огрев и дървесни материали, брането на цветя и билки, както и строителството.