Пътуване и туризъм в България

Национален парк „Пирин“

Национален парк Пирин

Национален парк Пирин обхваща по-голяма част от едноименната планина, в Югозападна България. В миналото територията на парка се е променяла. Целта на парка е да се опазят естествените реликтни гори от бяла и черна мура, голямо разнообразие от растителни и животински видове- пиринско зеле, пиринска злолетица, давидов лопен, шипоопашата костенурка, кафява мечка, златка, сокол скитник и други. От 1983 година е включен в Списъка на природното наследство на ЮНЕСКО.

На 08.11.1962 година е бил създаден Народен парк Вихрен с цел опазване на горските масиви, разположени в най-високите части на Пирин. Имал е площ около 6200 хектара. През 1974 година е преименуван на Народен парк Пирин и площта му се увеличава. През 1998 година е обявен за Национален парк. Площта на Националния парк е 40 332,4 хектара. Национален парк Пирин обхваща общините: Банско, Гоце Делчев, Разлог, Сандански, Струмяни, Симитли и Кресна.

На територията на парка има 2 природни резервата- Юлен и биосферен резерват Баюви дупки – Джинджирица. През 1983 година паркът е обявен за територия от световно значение в Европа. В Националният парк има над около 180 езера. Най-известните от тях са: Влахините езера, Бъндеришки, Василишки, Тодорини, Попови, Кременски, Превалски езера и други.

Растителен свят- Растителният свят в Национален парк Пирин е изключително разнообразен и богат. Установени са около 1300 вида висши растения (повече от 30% от всички висши растения в България), 130 вида лечебни растения (13 от тях са защитени, а 15 са със специален режим на стопанисване),над 300 вида мъхове и много водорасли. Има установени 18 вида локални ендемити, 15 български и много балкански ендемити. 60 вида растителни видове са защитени от закона, а 126 вида са включени в Червената книга на България. Горите заемат 38% от територията на парка (3% се падат на широколистните гори).

Животински свят- Животинският свят е също много разнообразен. Безгръбначни животни- Установени са около 2090 вида и подвида безгръбначни животни, от които 300 редки вида, 214 ендемитни вида, 175 реликтни вида и 15 вида, включени в международни списъци на застрашените от изчезване видове. Гръбначни животни- Установени са 6 вида риби. Интерес представляват дъговата пъстърва и сивен, които не са характерни за Европа. Преди години тук е обитавала обикновена змиорка, но сега е напълно изчезнала. Включена е в Червената книга на България, в категория „изчезнали”. Земноводни и влечуги- В парка са установени общо 19 вида, от които 8 вида земноводни и 11 вида влечуги. Птици- В парка обитават близо 160 вида птици (около 40% от всички птици в България, 31 вида от тях са включени в Червената книга). Срещат се 45 вида сухоземни бозайници, 12 вида прилепи. Всички прилепи са защитени от Закона за защита на природата. 5 вида бозайници са включени в Червената книга. Дивата коза и кафявата мечка са обявени за видове, за които са необходими специални мерки за опазване.

Туризъм- Има няколко паркови района- Вихрен, Синаница, Баюви дупки, Безбог и Каменица. „Парков район Вихрен” е с най-добре развит туризъм, което се дължи на близостта му до курорта Банско. Една от най-големите природни забележителности не само в този парков район, но и в самият парк е Байкушевата мура, която е най-старото дърво в нашата страна с възраст над 1300 години. В парков район Вихрен се намира и едноименният връх- връх Вихрен (2914 метра), който е най-високият връх на Пирин планина. Върхът привлича много алпинисти и туристи. В Националният парк Пирин има изградени 8 хижи и 4 заслона.

Строго забранени са ловът, риболовът в някои реки, повреждането на маркировката и незаконната сеч!