Пътуване и туризъм в България

Природен парк „Българка“

Природен парк Българка 2

Природен парк Българка се намира в северните склонове на Стара планина. Природният парк обхваща част от териториите на общините Габрово и Трявна. Характерни за района са историческите забележителности. Паркът е създаден на 9 август 2002 година и има площ от 21 772,2 хектара (в площта на парка са включени землищата на 9 населени места). Най-близкият град е Габрово.

Разнообразието на релефа, на флората и фауната и на историческите забележителности обясняват защо местността е обявена за природен парк. Тук се намира горното течение на река Янтра, нейните извори и основни притоци. Целта на природния парк е опазването на характерните за Стара планина букови екосистеми и културно-историческото наследство на района.

Растителен свят- Горите заема около 80,2% от територията на парка. Най-често се среща бук (65% от горите). Срещат се и други видове: дъб (цер, благун и други), обикновен, воден и келяв габър, липа, бряст, акация, явор, дива череша, джел, брекина и други. От иглолистните: бяла мура, ела, бял и черен бор и други. Тук има естествено тисово находище. Уникалното е в това, че е три етажа- бук-тис-лавровишня. Установени са 360 вида, от които 31 вида са вписани в Червената книга.

Животински свят- Тук се срещат различни видове диви животни, птици, влечуги, земноводни и риби.

В природен парк Българка се намират природните забележителности Мъхнатите скали, Виканата скала и защитените местности Естествено тисово находище в местността Извора, Студен кладенец, Столища, Мъхченица-Йововци и вековното дърво Големият бук. Могат да се видят и редица културно-исторически забележителности: Дряновски манастир, Соколски манастир, Архитектурно-исторически резерват Боженци, Архитектурно-етнографски комплекс Етър, Шипченският проход и Паметникът на свободата на връх Св. Никола (връх Шипка).