Пътуване и туризъм в България

Природен парк „Витоша“

Природен парк Витоша

Природен парк Витоша е първият природен парк в България и на Балканския полуостров. Създаден е през 1934 година заедно с биосферния резерват „Бистришко бранище”, който се намира в парка. По-късно е създаден вторият резерват в парка „Торфено бранище”. През 2000 година Витоша е прекатегоризирана от национален в природен парк. Площта на парка възлиза на 27 079 хектара. Флора- Растителният свят е богат и разнообразен- срещат се 500 вида сладководни водорасли, 805 вида гъби, 360 вида лишеи, 326 вида мъхове и 1489 висши растения. Фауна- Животинският свят също е много разнообразен- 540 вида безгръбначни; риби- балканска пъстърва; насекоми- голям сечко, буков сечко, червена горска мравка; птици- 236 вида, от които 120 гнездещи, 53 прелетни- по-разпространени са черен кълвач, керкенез, сокерица, боров синигер, жълтоглаво кралче, кръсточовка, червенушка, голям пъстър кълвач, голям ястреб и други; бозайници- благороден елен, сърна, вълк, мечка, лисица, видра, дива котка и други. Както и 13 вида прилепи- малък подковонос, голям подковонос и други.

В природния парк се намират забележителностите: пещерата Духлата, Драгалевският манастир „Света Богородица Витошка”, Кладнишкият манастир „Свети Николай Мирликийски Чудотворец”, а Боянската църква „Св. Св. Никола и Пантелеймон” се намира на границата на парка и е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Характерни за природен парк Витоша за каменните реки (морени) и сипеите. Красива и впечатляваща е каменната река в местността Златните мостове. Златните мостове са изходен пункт към Черни връх (който се намира в централната част на планината и е най-високият връх).