Пътуване и туризъм в България

Биосферен резерват „Сребърна“

Сребърна

Биосферният резерват Сребърна се намира в близост до град Силистра. Разпростира се на площ от около 600 хектара и обхваща езерото Сребърна и територията край него. Дълбочината на езерото е между 1 и 3 метра. Цялото езеро е обрасло с тръстика и други водолюбиви растения. По-характерни представители на водната растителност са водната лилия, блатно кокиче, блатна незабравка, папура и тръстиката. В Сребърна гнездят около половината от срещаните в България видове птици- около 100 вида, а общо с хранещите се и преминаващите са около 221 вида. Уникалността на резервата произлиза от това, че е главна „спирка” по така наречения Виа Понтика- най-важното миграционно трасе на прелетните птици между Северна Европа и Централна Африка.