Пътуване и туризъм в България

Екотуризъм

Екотуризъм

Екотуризмът е ориентиран към посещения на не толкова засегнати от човека природни територии. За първи път „екотуризъм” се използва през първата половина на 80-те години на ХХ век от мексиканския еколог Ектор Себальос-Ласкурайн. Може би най-пълното и хубаво определение е дадено от Световният фонд за дивата природа: „Туризъм, включващ пътуване до места с относително незасегната от човека природа, за да се получи представа за природните, културно-етнографските характеристики на дадения район, което не нарушава целостта на екосистемата и създава икономически условия за опазване на околната среда и природните ресурси от местното население.“
5 % от територията на България е обявена за защитена територия. В страната има 3 национални и 11 природни парка и 55 резервата. Нашата страна е на второ място в Европа по биологично разнообразие- растителните видове са над 12 360 вида (от които 3 700 вида са висши растения). Животинският свят е представен от над 27 000 вида безгръбначни, а гръбначните са над 750 вида (397 вида птици, 207 сладководни и черноморски вида, 94 вида бозайници и 52 вида земноводни и влечуги).
Екотуризмът включва много разнообразни дейности като преходи, фото туризъм, наблюдение на птици и животни, посещения на пещери, катерене, алпинизъм и други. Неразделна част от този вид туризъм са екопътеките.