Пътуване и туризъм в България

Резервати

Резерват Джендема

Резерватите са територии, отличаващи се с голямо разнообразие и природна красота, със заплашени от намаляване и изчезване на растителни и животински съобщества, както и такива, които имат трайно значение за националното стопанство. Забранено е провеждането на всякакъм вид стопанска дейност.

Най-старите резервати у нас са Силкосия в Странджа и Парангалица в Рила, а с най-голяма площ са Риломанастирска гора в Рила, Царичина и Стенето в Стара планина.